Regulamin świadczenia usług przez HOMODOCTUS SP Z O.O

 

1.    INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady i warunki korzystania z edukacyjnego serwisu internetowego Edulu, dostępnego pod adresem http://edulu.pl/ (zwanego dalej "Serwis").
1.1. Operatorem serwisu Edulu jest Homodoctus, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-390, ul. Grójecka 194 lok. 492, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351665, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), kapitał opłacony w całości, nr NIP:534-244-15-37, Regon: 142294158 (zwany dalej "Usługodawcą"). Adres do korespondencji: Aleje Jerozolimskie 96, 13 piętro, 00-807 Warszawa. Adres mailowy: homodoctus@homodoctus.pl
1.2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca, a więc przede wszystkim na stronie internetowej Serwisu.
1.3. Serwis Edulu działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu i dostępnych w jego ramach Usług. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
1.5. Rejestracji Użytkownika może dokonać jedynie osoba pełnoletnia.

2.    DEFINICJE

2.1. Serwis – platforma oferująca Usługi Serwisu.
2.2. Użytkownik – użytkownik, który zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował warunki korzystania z Serwisu zapisane w Regulaminie, a następnie w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
2.3. Konto Rodzica – konto, które zostaje utworzone z momentem rejestracji Użytkownika po wypełnieniu przez niego formularza rejestracyjnego; za pomocą którego Użytkownik korzysta z Usług oferowanych w Serwisie.
2.4. Konto dziecka – subkonto, które rodzic zakłada dla własnego dziecka lub kilku dzieci. Konto dziecka założyć może tylko jego rodzic bądź opiekun prawny. Do kont każdego z dzieci przypisane są osobne dane osobowe oraz dane do logowania.
2.5. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników oferowane i udostępniane Użytkownikowi przez Serwis i opisane w pkt. 4 niniejszego Regulaminu.
2.6. Opłata abonamentowa – opłata ponoszona przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy umożliwiająca dostęp do odpłatnych Usług w Serwisie.

3.    WYMAGANIA SPRZĘTOWE

3.1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Serwisów: 1) połączenie z siecią Internet; 2) komputer, który podłączony jest do Internetu i spełnia poniższe wymagania: a) posiada zainstalowany system operacyjny Windows 98SE, 2000, XP, Vista, 7 lub nowszy; b) posiada zainstalowaną przeglądarkę Internet Explorer 6 i wyższa, Firefox 2 i wyższa, Opera 9 i wyższa, Safari 3 i wyższa, Google Chrome, Flock, z zainstalowanym Adobe Flash playerem.

4.    ŚWIADCZENIE USŁUG

4.1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy usługi bezpłatne i odpłatne.
4.2. Płatna część Serwisu umożliwia:
a) korzystanie poprzez konta dzieci z gier;
b) dostęp do cotygodniowych raportów dla rodzica;
c) plany treningowe dla dziecka.
4.3. Dostęp do usług odpłatnych Serwisu jest możliwy po dokonaniu bezpłatnej rejestracji (założeniu Konta) oraz po uiszczeniu opłaty abonamentowej.
4.4. Przez pierwsze 7 dni licząc od dnia dokonania rejestracji dostęp do wszystkich usług  jest bezpłatny. Po upływie 7 dniu dostęp do usług odpłatnych wymaga posiadania opłaconego abonamentu.
4.5. Opłata abonamentowa jest dobrowolna i jej nieuiszczenie powoduje, że Użytkownik nie ma dostępu do odpłatnych Usług, natomiast może posiadać konto i korzystać z treści bezpłatnych.

5.    DANE OSOBOWE

5.1. Poprzez dokonanie rejestracji i podanie danych osobowych Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzane ich zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. 2002 Nr 101 poz.926, z późn.zm.) tj:
a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług poprzez Serwis;
b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych;
c) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie.
5.2. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Homodoctus, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-390, ul. Grójecka 194 lok. 492, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351665, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), kapitał opłacony w całości, nr NIP: 534-244-15-37, Regon: 142294158 (zwany dalej "Usługodawcą"). Adres do korespondencji: Aleje Jerozolimskie 96, 13 piętro, 00-807 Warszawa. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do wykonania Usługi.
5.3. Podanie przez Użytkownika wszelkich danych ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma prawo do wglądu w udostępnione przez siebie treści i dane wraz z możliwością ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Użytkownik może w dowolnym momencie zgłosić żądanie usunięcia Konta wysyłając wiadomość e-mail do administratora Serwisu na adres homodoctus@homodoctus.pl lub w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1.1 niniejszego Regulaminu. Serwis oświadcza, iż skorzystanie z prawa żądania usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz usunięciem Konta. W takim wypadku usunięte zostaną także konta dzieci powiązane z kontem rodzica.

6.    PŁATNOŚCI

6.1. Aktualne ceny abonamentów są dostępne w Serwisie na stronie "Kup abonament" dostępnej po zalogowaniu.
6.2. Opłat za abonament można dokonać poprzez przelew internetowy lub kartą płatniczą.
6.3. Aby dokonać opłaty abonamentowej należy:
a) zalogować się,
b) określić czas na jaki wykupywany jest abonament,
c) zaakceptować kwotę do zapłaty.
6.4. Po akceptacji kwoty Użytkownik zostanie przekierowany do serwisu Przelewy24 obsługującego płatności on-line, celem autoryzacji transakcji.
6.5. Usługodawca nie odpowiada za problemy lub straty wynikające z wadliwego działania aplikacji internetowych poszczególnych banków.
6.6. Płatności internetowe obsługuje firma DialCom24 Sp. z o.o. (Przelewy24.pl), ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38; www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl.
6.7. Dostęp do Usług odpłatnych jest uruchamiany automatycznie po dokonaniu płatności i zatwierdzeniu jej przez system Przelewy24.pl. Moment ten stanowi rozpoczęcie świadczenia danej usługi przez Usługodawcę. Dzień uruchomienia usługi jest pierwszym dniem okresu, w jakim świadczona jest Usługa.
6.8. Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę Użytkownika na świadczenie usługi dostępu do Usług odpłatnych w Serwisie przed upływem 10-dniowego terminu do odstąpienia terminu od zawarcia umowy. W związku z tym Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 7 i 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r. Nr 22 poz. 271 ze zm.).
6.9. Usługodawca nie odpowiada za problemy lub straty spowodowane wadliwym działaniem systemu płatności wynikającym z działań firmy DialCom24 lub nie zastosowania się Użytkownika do poleceń na stronie internetowej Usługodawcy.
6.10. Opłata za dostęp do części komercyjnej Serwisu nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i są niezależne od Usługodawcy.
6.11. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian ceny w tym stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.
6.12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu wynikający z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu.

7.     ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

7.1. Informacje publikowane na stronach Serwisu służą celom informacyjnym i żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie nie należy rozumieć, jako sugestii, iż możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub innego specjalisty w przypadku zaistnienia problemów.
7.2. Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z forum, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różne tematy.
7.3. Dostęp do forum posiadają wszyscy zarejestrowani Użytkownicy.
7.4. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie lub przekazywać osobom poznanym w związku z korzystaniem z serwisu (bez ich jednoznacznej zgody) materiałów:
a) zawierające treści powszechnie przyjęte za niewskazane do odbioru dla małych dzieci;
b) zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny naruszające zasady obowiązujące w społeczeństwie;
c) zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste innych osób lub naruszające ich inne prawa np. autorskie;
d) zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy;
e) zawierających treści naruszające prawo;
f) zawierających treści erotyczne lub pornograficzne.
7.5. Użytkownik nie może także umieszczać na forum reklam.
7.6. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
7.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Forum bez podawania przyczyn takiego działania.
7.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
7.9. Usługodawca może zablokować lub usunąć treści:
a) jeżeli treść narusza regulamin;
b) jest zamieszczona dłużej niż 12 miesięcy.
7.10. Usługodawca zablokuje lub usunie treści na prośbę użytkownika, który ją umieścił.
7.11. Usługodawca będzie podejmował stosowne czynności niezwłocznie po uzyskaniu odpowiednich informacji.
7.12. Korzystając z Serwisu nie wolno wpływać na świadczone w ramach Serwisu usługi (w tym wyniki gier) w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez złamanie lub próbę złamania zabezpieczeń Serwisu lub znalezienia luk w systemie zabezpieczeń Serwisu, a także poprzez korzystanie z narzędzi pozwalających uzyskiwać wyniki w sposób zautomatyzowany. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika powyższych postanowień Użytkownik taki oraz uzyskane przez niego w taki niedozwolony sposób wyniki w grach) zostaną usunięte z Serwisu z mocą wsteczną.
7.13. Usługodawca ma prawo do umieszczania treści komercyjnych reklamowych na stronach Serwisu.
7.14. Użytkownik odpowiada za wszystkie podejmowane przez siebie czynności w związku z korzystaniem z Serwisu i jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód.
7.15. Usługodawca ma prawo zablokować użytkownika i usunąć jego konto jeżeli Użytkownik podał fałszywe dane, używa swojego profilu niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

8.    PRAWA AUTORSKIE

8.1. Zabronione jest bez pisemnej zgody właściciela kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie materiałów w całości lub w części opublikowanych przez Usługodawcę lub innego Użytkownika.
8.2. Korzystanie z Serwisu, w tym także z części komercyjnej, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów w niej zawartych; Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.

9.    REKLAMACJE I ZMIANA REGULAMINU

9.1. Wszelkie reklamacje, uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu i pytania związane z Serwisem prosimy kierować w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: homodoctus@homodoctus.pl lub wysyłać w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1.1 niniejszego Regulaminu.
9.2. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna zawierać dane umożliwiające jego identyfikację tj. imię i nazwisko oraz zwrotny adres korespondencyjny.
9.3. Usługodawca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania. Usługodawca może przesłać odpowiedź w formie wiadomości email na adres Użytkownika, jeżeli został on podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
9.4. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
9.5. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany treści Serwisu oraz niniejszego Regulaminu; zmiany w Regulaminie obowiązują po ich opublikowaniu na stronach Serwisu.

10.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie Serwisu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.
10.2. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca może zablokować mu dostęp do Serwisu.
10.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy.